Teledex M Series là điện thoại trimline tận dụng công nghệ VoIP trong một dấu chân nhỏ của hãng điện thoại Teledex.

Hạng mục thi công:
- PA System
- Fire Alarm System
- CCTC System
- Pbx System
- IPTV System

 
Hạng mục thi công:
- Hotel phone System
- Pbx system

Hạng mục thi công:
- Hotel Phone System
- Pbx System

Hạng mục thi công:
- Pbx System
- Computer Network

Hạng mục thi công:
- Hotel phone System
- NEC Pbx System
- Computer Network
- Data Center

Hạng mục thi công: 
- Hotel phone System