Hạng mục thi công: 
- Hotel phone System
- Access Control

Hạng mục thi công: 
- Hotel phone System
- PBX System

Hạng mục thi công:
- Fiber Network
- Pbx System
- PA System
- CCTV System

Hạng mục thi công:
- Fiber Network
- Pbx System
- CCTV System